Algemene Voorwaarden van Personal Driver, gevestigd te Stellendam.

Artikel 1: toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden beheersen alle aanbiedingen en overeenkomsten van Personal Driver inclusief de uitvoering hiervan.
 2. Eventuele afwijkende algemene voorwaarden van opdrachtgever worden alleen toepasbaar en bindend wanneer dit van te voren schriftelijk is overeengekomen.
 3. De van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen moeten uitdrukkelijk schriftelijk met Personal Driver worden overeengekomen. Deze bedingen werken slechts met betrekking tot die overeenkomsten waarvoor schriftelijk door Personal Driver zijn geaccordeerd. De overige algemene voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.

Artikel 2: overeenkomsten en offertes
 1. Offertes van Personal Driver zijn geheel vrijblijvend en kunnen herroepen worden.
 2. Overeenkomsten, afspraken en/of toezeggingen met Personal Driver zijn pas bindend wanneer schriftelijk overeengekomen.
 3. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding en opdrachtbevestiging van Personal Driver, welke hier op volgt. Eventuele aanvullende afspraken zijn bindend op moment van schriftelijke bevestiging.

Artikel 3: prijzen en bijkomende kosten
 1. Door Personal Driver vermelde prijzen en tarieven zijn allen exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.
 2. Personal Driver brengt de uren die de chauffeur chaufferend of wachtend ten behoeve van de opdrachtgever doorbrengt in rekening. Uren worden per kwartier omhoog afgerond met minimaal gebruik van 4 uur tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Wanneer de locatie van de opdracht bij eindigen afwijkt van waar is begonnen brengt Personal Driver de reiskosten en -uren om terug op beginlocatie te komen in rekening bij de opdrachtgever. Dit volgens de door Personal Driver gehanteerde tarieven.
 4. Bij dienstverlening van 8 uur of meer of ritten na 19:00 uur wordt door Personal Driver aan de opdrachtgever € 15, - maaltijdvergoeding in rekening gebracht ten behoeve van de chauffeur.
 5. Noodzakelijke kosten zoals parkeer-, auto-, brandstof-, overnachting-, openbaarvervoer-, taxi-, vliegtuig-, bootkosten, tol en eventuele andere kosten gemaakt ten behoeve van gebruikmaking van het voertuig met chauffeur zijn volledig voor de opdrachtgever.
 6. Bij opdrachten van meerdere dagen, waarbij het noodzakelijk is om te overnachten, zal Personal Driver de minimale overnachtinguren van 8 uur per etmaal niet in rekening brengen. In onderling overleg kan hier van afgeweken worden.
 7. Extra kosten door specifieke eisen van de opdrachtgever zullen volledig bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 8. Tenzij anders vermeld, zijn prijzen en tarieven gebaseerd op tijdens de offerte, respectievelijk onderdatum geldende lonen, loonkosten, sociale- en andere overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten.
 9. Bij overeenkomsten die plaatsvinden op officiële nationale en/of christelijke feestdagen brengt Personal Driver een toeslag van 100% exclusief BTW in rekening.
 10. Personal Driver brengt bij boeking van een chauffeur op de dag dat de rit gereden moet worden € 15, - administratiekosten in rekening.
 11. Personal Driver is gerechtigd jaarlijks de tarieven te indexeren en de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen. Bij reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de totstandkoming van de overeenkomst dient dit te worden vermeld.
 12. Opdrachtgever heeft recht om wijzigingen van de overeenkomst te verzoeken. Op voet van artikel 2 van deze voorwaarden kan alsdan een gewijzigde overeenkomst tot stand komen. Eventueel daardoor ontstane extra kosten zullen separaat worden gefactureerd.
 13. Opdrachtgever wordt geacht een verzoek om wijziging zoals bedoeld in lid 11 van dit artikel te hebben gedaan, indien blijkt dat extra tijd c.q. kosten noodzakelijk zijn ter voldoening aan bepaalde (overheids)voorschriften.
 14. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van eventuele kosten die ontstaan doordat zij haar verplichtingen als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden niet nakomt.
 15. Onverminderd het elders in deze voorwaarde bepaalde, heeft Personal Driver het recht om extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, voor zover die kosten ontstaan als gevolg van:

Artikel 4: annulering
De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te annuleren mits dit uiterlijk 12 uur voor vertrek van huis van de chauffeur telefonisch en schriftelijk gemeld wordt. Bij te late annulering is Personal Driver gerechtigd 3 uur in rekening te brengen en te factureren.


Artikel 5: verplichting Personal Driver en selectie chauffeurs
 1. Bij het afnemen van diensten incl. auto, zal Personal Driver bij ontsteltenis zorg dragen voor gelijkwaardig vervangend vervoer.
 2. Personal Driver is geheel vrij in zijn selectie van zijn chauffeurs. Bij boeking wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en verstrekte informatie van de klant.
 3. Personal Driver biedt chauffeurs die representatief zijn en in bezit zijn van het vereiste rijbewijs om het betreffende voertuig te mogen besturen.
 4. Binnen de grenzen van het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel is Personal Driver vrij in de keuze van de chauffeur die zij aan opdrachtgever ter beschikking stelt. Voor zover opdrachtgever specifieke eisen stelt, zal daarmee zoveel mogelijk rekening worden gehouden.
 5. Indien het noodzakelijk is dat de chauffeur(s) van Personal Driver moet(en) worden ingewerkt door opdrachtgever en/of speciaal ten behoeven van de werkzaamheden voor opdrachtgever een opleiding moet(en) volgen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 6: aansprakelijkheid en verzekeringen
 1. Personal Driver zal te allen tijde zorg dragen voor een dekkende inzittende verzekering.
 2. Personal Driver is alleen aansprakelijk voor schade bij onbehoorlijke verrichting van chauffeurswerk, zijnde opzet of grove schuld.
 3. De opdrachtgever vrijwaard Personal Driver en zijn chauffeur van aanspraken door derden, welke komen uit door ons verrichte werkzaamheden.
 4. Personal Driver is niet aansprakelijk voor het niet op tijd bereiken van de opgegeven bestemming.Personal Driver is niet aansprakelijk voor kosten of schades die ontstaan zijn door ongeval of bekeuring(en) tijdens de uitvoering van de opdracht. Dit wanneer dit niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de chauffeur.
 5. Personal Driver chauffeurs besturen het vervoersmiddel naar alle wettelijke voorgeschreven regels. Het overtreden van verkeersregels in opdracht van de opdrachtgever geschied alleen in samenspraak met de desbetreffende chauffeur. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de bekeuringen.
 6. Personal Driver is niet aansprakelijk; voor letsel aan passagiers; voor schade en/of kosten aan zaken aanwezig in het voertuig tijdens uitvoering van de opdracht; voor schade en/of verlies die door de chauffeur worden veroorzaakt bij opdrachtgever of derden, behalve bij opzet of grove schuld; voor ten hoogste een bedrag gelijk aan de kosten van de opdracht exclusief omzetbelasting.
 7. Personal Driver is niet aansprakelijk voor verlies of verlaging van no-claim korting en eigen risico’s van de verzekerde.


Artikel 7: verzekeringen en verplichtingen opdrachtgever
 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk tijdens de gehele duur van de overeenkomst voor het afsluiten en behouden van een WA-verzekering conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen.
 2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het te besturen voertuig voldoet aan alle (veiligheids)eisen die men redelijkerwijs kan stellen. Tevens dient het voertuig APK gekeurd te zijn.
 3. Wanneer de chauffeur voor het besturen van het te besturen voertuig een ander rijbewijs nodig heeft dan rijbewijs B, dient de opdrachtgever dit bij de boeking te vermelden.
 4. Wanneer de opdrachtgever enig moment voor de uitvoering van de overeenkomst voorziet dat zij niet aan de gestelde eisen voldoet, dient zij dit te melden aan Personal Driver. In dat geval kan Personal Driver direct middels buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst ontbinden. Personal Driver is dan in deze gerechtigd eventuele ontstane schade en/of kosten in rekening te brengen.


Artikel 8: klachtenbehandeling
Klachten over Personal Driver en/of onze chauffeurs dienen na beëindiging van de werkzaamheden binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk ingediend zijn.
Is deze termijn verstreken dan nemen wij geen klachten meer in behandeling. De opdrachtgever wordt dan geacht de uitgevoerde werkzaamheden en/of facturen te hebben goedgekeurd. Wij zullen de klachten zo goed mogelijk naar wens van de klant afhandelen.


Artikel 9: verbod op benadering personeel
 1. De opdrachtgever is niet bevoegd personeel van Personal Driver te benaderen binnen een periode van één jaar na de laatste uitgevoerde opdracht voor de opdrachtgever zonder tussenkomst van Personal Driver voor het verzoeken van het besturen van een voertuig. Dit mits er schriftelijk toestemming is verleend door één van de directieleden van Personal Driver.
 2. Bij overtreding van onder artikel .1 genoemde situatie is Personal Driver gerechtigd direct een bedrag van  € 300,- per dag op te eisen. Dit vermeerderd door eventueel gevolg van schade als gevolg van de overtreding.


Artikel 10: overmacht
 1. Onder overmacht wordt door Personal Driver het volgende verstaan: iedere omstandigheid die Personal Driver de nakoming van de overeenkomst beperkt,
 2. Onder 10.1 vallen ondermeer de volgende genoemde omstandigheden: brand, (burger)oorlog, noodtoestanden, vijandelijkheden, oorlogsgevaar, embargo, (bijzondere) weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, energiecrisis, mobilisatie, epidemieën, natuurrampen, noodtoestand, staat van beleg, onlusten, bedrijfsstoringen, demonstraties, werkstaking, rellen, verkeersoponthoud, diefstal of het niet juist functioneren van het door de opdrachtgever aangewezen voertuig, ziekte van de chauffeurs van Personal Driver, iedere omstandigheid buiten de macht van Personal Driver, of deze tijdens de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien of niet.


Artikel 11: ontbinding
Personal Driver is gerechtigd om de nog niet uitgevoerde opdrachten op te schorten of zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien gedurende de loop van de overeenkomst niet tijdig betaald is of bij vrees hiervoor. Personal Driver behoudt het recht op vergoeding van alle schade, kosten en rente indien de opdrachtgever:


Artikel 12: facturering
 1. Onze facturen worden opgesteld aan de hand van de uren die de chauffeur aan Personal Driver doorgeeft en zullen worden afgetekend door de opdrachtgever na beëindiging van de opdracht.
 2. Is de opdrachtgever het niet eens met het aantal gefactureerde uren dan is de opdrachtgever verplicht dit binnen termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij één van de directieleden van Personal Driver.


Artikel 13: betaling
 1. De opdrachtgever is verplicht om de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen doormiddel van overmaken op de door Personal Driver aangegeven bankrekening zonder enig beroep op schuldvergelijking en/of enige korting.
 2. Wanneer de opdrachtgever één kalender maand na de factuurdatum in gebreke is gebleven, is Personal Driver gerechtigd €15,- administratiekosten in rekening te brengen. Per kalender maand is de opdrachtgever 5 % rente verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt als volledige maand gerekend.
 3. Betalingen dienen louter te geschieden via bank- of girorekening. Contant betalen aan de chauffeur is niet mogelijk mits dit mondeling of schriftelijk is afgesproken met één van de leden van de directie of gemachtigd personeelslid.
 4. Opdrachtgever is aan Personal Driver alle gerechtelijke en ongerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd.


Artikel 14: naamsverandering
De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht in geval Personal Driver geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of van eigenaar verandert.


Artikel 15: kettingbeding
Bij volledige of onvolledige overdracht en/of wijziging van de onderneming, waarbij onze dienst geleverd wordt, is de opdrachtgever verplicht deze voorwaarden aan de opvolging op te leggen.


Artikel 16: intellectueel eigendom
De intellectuele eigendomsrechten op door Personal Driver verstrekte bescheiden blijven van Personal Driver. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Personal Driver worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.


Artikel 17: geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 18: toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
 1. Elke overeenkomst waarop deze voorwaarden gelden alsmede activiteiten in het buitenland worden beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Elk geschil, ontstaan naar aanleiding van de door opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst zal in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage. Is de opdrachtgever in de zin van de wet een consument dan zal Personal Driver hem een termijn gunnen van ten minste één kalender maand om een bevoegde rechter te kiezen.
voorwaarden